شرکت های همکار در قالب کنسرسیوم

دکتر تامین

"دﮐﺘﺮﺗﺎﻣﯿﻦ" ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ و اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ و ﻓﺮوش ﺗﺠﻬﯿﺰات ساختمانی ، ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻣﻮزش، اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﻟﻮازم و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ از دل ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﺗﺎ ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي و اﺟﺮاﯾﯽ راﻫﮑﺎري ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮﻋﺖ، ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﯿﻤﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﮐﺸﻮر ارائه کند. ﮔﺮوه دﮐﺘﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﯿﺶ از 17000 ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺘﻨﻮع در 6 ﮔﺮوه اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﮐﺰ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎي ﺧﻮد در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺗﻬﺮان، ﺷﯿﺮاز، اﺻﻔﻬﺎن، ﻣﺸﻬﺪ، ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﻫﻤﺪان، رﺷﺖ و اﻫﻮاز" در ﺣﺎل ﭘﺨﺶ ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻫﻢ اﯾﻦ اقلام ﺷﺎﻣﻞ موارد ذیل می باشد:
1- ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع
۲- ﭼﺴﺐ، رﻧﮓ و ﺷﯿﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
۳- ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزي
۴- اﺑﺰار، ﻟﻮازم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و اﯾﻤﻨﯽ
۵- ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
۶- ﺗﺠﻬﯿﺰات آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷتی
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ وب ﺳﺎﯾﺖ، اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس دﮐﺘﺮﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ و در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺧﺮﯾﺪاري ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت و روش ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ" ،"ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺳﻔﺎرش و ارﺳﺎل" و ﻗﯿﻤﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ" ﺳﻪ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي دﮐﺘﺮﺗﺎﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ آنﻫﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮ ﺷﻌﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وري در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز" ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.